Projekt: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1
Realizacja na terenie:
Gminy Chorkówka, Miasta Dębica, Gminy Dębica, Miasta Jasła, Gminy Jasło, Gminy Jedlicze, Gminy Pilzno, Gminy Żyraków

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami

 

Pytanie 1.: Jakie koszty poniosę za kocioł gazowy?
Odpowiedź: Wkład własny Mieszkańca obejmuje 15% wartości netto: kotła oraz robót związanych z dostosowaniem komina, połączenie z istniejącą instalacją c.o. i c.w.u., sterowania,  projektu wykonawczego, nadzoru inwestorskiego, ponadto obejmuje podatek VAT od wartości otrzymanego dofinansowania, wartość wniosku o dofinansowanie oraz tablicy informacyjnej. Dokładna kwota wpłaty zostanie ustalona po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na dostawę urządzeń. Podana wielkość wkładu własnego dla kotłów gazowych 3 500 zł jest wartością szacunkową i dla każdego Mieszkańca będzie inna w zależności od mocy kotła i zakresu robót w budynku. Spodziewamy się uzyskania korzystniejszych cen poprzetargowych z uwagi na dużą ilość zamawianych kotłów (ponad 900 szt.).

Pytanie 2.: Do tej pory podgrzewam ciepłą wodę kotłem węglowym w zbiorniku 150 l. czy w ramach wymiany kotła dostanę nowy zasobnik na ciepłą wodę?
Odpowiedź: zasobnik na wodę nie jest objęty dofinansowaniem i nie może być wymieniony w ramach Projektu, jednakże wykonawca ma podłączyć montowany kocioł z istniejącym zasobnikiem (w przypadku wymiany - z zakupionym przez Mieszkańca zasobnikiem na wodę).

Pytanie 3.: Obecnie nie mam instalacji gazowej w budynku, do kiedy muszę ją wykonać?
Odpowiedź: Przyłącz gazowy wraz z instalacją gazową do miejsca podpięcia nowego kotła należy wykonać najpóźniej do końca maja 2020 r. W przypadku, gdy dotrzymanie tego terminu będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Mieszkańca należy ten fakt zgłosić pisemnie do Gminy w celu ustalenia indywidualnego terminu.

Pytanie 4.: Posiadam instalację gazową tylko do przygotowywania posiłków, do kiedy muszę rozbudować instalację i doprowadzić do miejsca montażu nowego kotła?
Odpowiedź: Nie później niż do końca maja 2020 r. Miejsce lokalizacji kotła zostanie wyznaczone podczas przeglądu projektowego. W przypadku, gdy dotrzymanie tego terminu będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Mieszkańca należy ten fakt zgłosić pisemnie do Gminy w celu ustalenia indywidualnego terminu.

Pytanie 5.: Kotły jakiej firmy będą montowane?
Odpowiedź: Producent kotłów będzie znany po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wykonawcę dostaw i montaży. Zaproponowane przez wykonawcę kotły zostaną zweryfikowane przez Gminę oraz Inspektora Nadzoru pod kątem spełniania wszystkich parametrów technicznych określonych w przetargu.

Pytanie 6.:  Jak długą gwarancją będą objęte kotły?
Odpowiedź: Minimum 5 lat.

Pytanie 7.: Czy będzie można sterować kotłem gazowym z telefonu komórkowego?
Odpowiedź: Kotły będą posiadać taką funkcję. Warunkiem dostępu do tej funkcjonalności jest posiadanie dostępu do internetu w budynku. Prosimy zgłosić  zapotrzebowanie na taką funkcjonalność projektantowi podczas przeglądu projektowego.

Pytanie 8.:  Instalacja centralnego ogrzewania funkcjonuje w systemie otwartym, czy muszę dokonać przeróbek na system zamknięty?
Odpowiedź: Przeróbka instalacji c.o. z systemu otwartego na zamknięty jest objęta dofinansowaniem i będzie wykonana przy montażu kotła. Nie dotyczy wymiany instalacji (która jest zalecana), a jedynie zamknięcie i odpowietrzenie instalacji.

Pytanie 9.:  Jaki jest założony (szacowany) koszt instalacji kotła na gaz /biomasę?
Odpowiedź: do szacowania wartości wpłaty własnej Mieszkańca przyjęto uśrednioną wartość dostawy i montażu kotła gazowego wraz z dostosowaniem przewodu kominowego 14 000 zł netto natomiast kotła na biomasę 21 800 zł netto. Koszty te obejmują wartość urządzeń, wszystkich niezbędnych do podłączenia materiałów oraz robocizny. Indywidualny koszt Państwa inwestycji oszacuje Projektant na etapie wykonania projektu, natomiast ostateczny koszt będzie znany po rozstrzygnięciach przetargowych.

Pytanie 10.:  Co jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie?
Odpowiedź: Kosztem kwalifikowanym w Projekcie jest dostawa i podłączenie kotła oraz dostosowanie przewodu spalinowego, koszty związane z podłączeniem z istniejącą instalacją oraz uruchomienie kotła, dokumentacja wykonawcza i Inspektor Nadzoru.

Pytanie 11.:  Czy instalacja centralnego ogrzewania wewnątrz budynku jest dofinansowana?
Odpowiedź: Nie. W ramach dofinansowania istniejąca instalacja c.o. zostanie przerobiona jedynie w przypadku, gdy będzie do wymagane - w zakresie dostosowania do pracy z nowym  źródłem ciepła tj.: przy obiegu grawitacyjnym zamontowane zostaną pompki do obiegu c.o. i c.w.u. oraz zamknięty zostanie obieg c.o. otwarty wraz z odpowietrzeniem.

Pytanie 12.:  Dlaczego opłaca się wziąć udział w projekcie i skorzystać z dofinansowania?
Odpowiedź: W ramach Projektu Mieszkaniec otrzymuje bardzo korzystne dofinansowanie wielkości 85 % wartości instalacji netto (po przetargu). Projekt prowadzony jest przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w imieniu 8 Gmin z zachowaniem procedur prawa zamówień publicznych i tym samym zminimalizowane jest ryzyko wyboru nieuczciwego wykonawcy. Należy zwrócić uwagę, iż przy zakupie ponad 900 kotłów liczymy na dużo korzystniejsze ceny niż przy zakupie indywidualnym. Z uwagi na wymogi dofinansowania zapewnia się nowoczesne kotły o wysokich parametrach pracy, co przekłada się na ograniczenie zużycia gazu. W związku z prowadzoną polityką Państwa ograniczającą emisję zanieczyszczeń (ustawa antysmogowa) w najbliższych latach Mieszkańcy zostaną zobligowani do wymiany na własny koszt starych kotłów na paliwa stałe na kotły węglowe min. 5 klasy lub na inne niskoemisyjne źródło ciepła (Uchwała nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie spalin.).

Pytanie 13.:  Moja instalacja była wykonana 15 lat temu – system grawitacyjny z obiegiem otwartym, duże średnice rur, żeliwne grzejniki. Czy konieczna jest modernizacja instalacji dla prawidłowej pracy kotła?
Odpowiedź: W ramach dofinansowania instalacja zostanie przerobiona jedynie w zakresie dostosowania do pracy z nowym  źródłem ciepła tj.: zamontowane zostaną pompki do obiegu c.o. i c.w.u. oraz zamknięty zostanie obieg c.o. wraz z odpowietrzeniem. Dla uzyskania jak największych korzyści z nowego kotła zaleca się zaplanowanie modernizacji instalacji c.o. Podkreślamy, że kotły gazowe kondensacyjne osiągają najwyższą sprawność podczas pracy w niskich temperaturach zasilania 40-45oC dlatego oprócz wymiany rur najlepsze efekty uzyskamy dostosowując całą instalację do pracy z niskotemperaturowym źródłem (rury i grzejniki).

Pytanie 14.:  Mój dom nie jest ocieplony. Czy opłaca się wymienić kocioł z węglowego pozaklasowego na gazowy ?
Odpowiedź: Tak. Zwracamy uwagę na fakt, że 85% dofinansowania dla wydatków kwalifikowanych netto może się nie powtórzyć, natomiast regulacje prawne już dzisiaj spowodowały wycofanie ze sprzedaży kotłów węglowych 1, 2, 3 i 4 klasy (na terenie Unii Europejskiej obowiązuje zakaz produkcji i sprzedaży kotłów poniżej 4 klasy). Zmiany będą rozszerzane na mieszkańców i nastąpi konieczność wymiany starych kotłów. Natomiast nie sposób ocenić znamiennego wpływu wymiany kotła na środowisko i zdrowie.

Pytanie 15.:  Czy piec będzie jedno czy dwu funkcyjny?
Odpowiedź: Kocioł zostanie dobrany przez projektanta do indywidualnych potrzeb w konkretnej lokalizacji. Z zasady wymieniamy sam kocioł i przywracamy istniejące funkcjonalności (tj. podłączenie go do instalacji c.o. i istniejącego zasobnika c.w.u.).

Pytanie 16.:  Czy piec musi być zlokalizowany w starej kotłowni?
Odpowiedź: Nie zawsze, jednak należy pamiętać, że to mieszkaniec w miejscu podłączenia kotła zapewni instalację elektryczną, gazową, możliwość wpięcia do istniejących instalacji (c.o. i c.w.u.), wentylację, odprowadzenie spalin i skroplin w obrębie pomieszczenia, w którym zlokalizowany będzie kocioł. Pomieszczenie, w jakim będzie znajdował się kocioł musi odpowiadać warunkom, które przedstawi Państwu projektant.


• Informacja własna • grudzień 2019 •